กำหนดลายเซ็นสมาชิกตามกลุ่ม (Membergroup Signature Limits)

หัวข้อกระทู้ ใน 'ความรู้ SMF' เริ่มโพสต์โดย jormthepcyber, 19 ธันวาคม 2016.

 1. jormthepcyber

  jormthepcyber Administrator Staff Member

  สมัครเมื่อ:
  16 ธันวาคม 2016
  ข้อความโพสต์:
  81
  คำชอบใจ:
  0
  ถ้วยรางวัลสะสม:
  6
  แก้ไขไฟล์:

  file $sourcedir/Profile-Modify.php

  ค้นหา -->>

  PHP:
  $context['signature_enabled'] = isset($sig_limits[0]) ? $sig_limits[0] : 0;
  เพิ่มไว้ก่อน -->>

  PHP:
  // Figure out how many characters and lines this membergroup may use in its signature.
     
  $mg_sig_limits membergroupSigLimits($cur_profile['id_group']);
  ค้นหา -->>

  PHP:
  'max_length' => isset($sig_limits[1]) ? $sig_limits[1] : 0,
         
  'max_lines' => isset($sig_limits[2]) ? $sig_limits[2] : 0,
  แก้เป็น -->>

  PHP:
  'max_length' => isset($mg_sig_limits['chars']) ? $mg_sig_limits['chars'] : 0,
         
  'max_lines' => isset($mg_sig_limits['lines']) ? $mg_sig_limits['lines'] : 0,
  ค้นหา -->>

  PHP:
  global $sourcedir$modSettings$smcFunc$txt;
  เพิ่มไว้หลัง -->>

  PHP:
  global $sourcedir$modSettings$smcFunc$txt$cur_profile;
  ค้นหา -->>

  PHP:
  $unparsed_signature strtr(un_htmlspecialchars($value), array("\r" => '''&#039' => '\''));
         
  // Too long?
         
  if (!empty($sig_limits[1]) && $smcFunc['strlen']($unparsed_signature) > $sig_limits[1])
         {
             
  $_POST['signature'] = trim(htmlspecialchars($smcFunc['substr']($unparsed_signature0$sig_limits[1]), ENT_QUOTES));
             
  $txt['profile_error_signature_max_length'] = sprintf($txt['profile_error_signature_max_length'], $sig_limits[1]);
             return 
  'signature_max_length';
         }
         
  // Too many lines?
         
  if (!empty($sig_limits[2]) && substr_count($unparsed_signature"\n") >= $sig_limits[2])
         {
             
  $txt['profile_error_signature_max_lines'] = sprintf($txt['profile_error_signature_max_lines'], $sig_limits[2]);
             return 
  'signature_max_lines';
         }
  แก้เป็น -->>

  PHP:
  // Figure out how many characters and lines this membergroup may use in its signature.
         
  $mg_sig_limits membergroupSigLimits($cur_profile['id_group']);

         
  $unparsed_signature strtr(un_htmlspecialchars($value), array("\r" => '''&#039' => '\''));
         
  // Too long?
         
  if (!empty($mg_sig_limits['chars']) && $smcFunc['strlen']($unparsed_signature) > $mg_sig_limits['chars'])
         {
             
  $_POST['signature'] = trim(htmlspecialchars($smcFunc['substr']($unparsed_signature0$mg_sig_limits['chars']), ENT_QUOTES));
             
  $txt['profile_error_signature_max_length'] = sprintf($txt['profile_error_signature_max_length'], $mg_sig_limits['chars']);
             return 
  'signature_max_length';
         }
         
  // Too many lines?
         
  if (!empty($mg_sig_limits['lines']) && substr_count($unparsed_signature"\n") >= $mg_sig_limits['lines'])
         {
             
  $txt['profile_error_signature_max_lines'] = sprintf($txt['profile_error_signature_max_lines'], $mg_sig_limits['lines']);
             return 
  'signature_max_lines';
         }
  ค้นหา -->>

  PHP:
  ?>
  เพิ่มไว้ก่อน -->>

  PHP:
  function membergroupSigLimits($id_group)
  {
     global 
  $smcFunc$modSettings;

     
  // Default limits
     
  list ($sig_limits$sig_bbc) = explode(':'$modSettings['signature_settings']);
     
  $sig_limits explode(','$sig_limits);

     
  // Make sure we've got something. If not, just fall back to zero.
     
  $sig_limits[1] = isset($sig_limits[1]) ? $sig_limits[1] : 0;
     
  $sig_limits[2] = isset($sig_limits[2]) ? $sig_limits[2] : 0;

     
  // Fetch the membergroup limits
     
  $request $smcFunc['db_query']('''
         SELECT id_group, sig_max_lines, sig_max_chars
         FROM {db_prefix}membergroups
         WHERE id_group = {int:id_group}
         LIMIT 1'
  ,
         array(
             
  'id_group' => $id_group,
         )
     );

     
  $row $smcFunc['db_fetch_assoc']($request);

     
  // Store them. If one of them is empty, fall back to the defaults we set erlier.
     
  $mg_sig_limits = array(
         
  'lines' => isset($row['sig_max_lines']) && $row['sig_max_lines'] != $row['sig_max_lines'] : $sig_limits[2],
         
  'chars' => isset($row['sig_max_chars']) && $row['sig_max_lines'] != $row['sig_max_chars'] : $sig_limits[1],
     );

     return 
  $mg_sig_limits;
  }
  ไฟล์ $sourcedir/ManageMembergroups.php

  ค้นหา -->>

  PHP:
  $_POST['group_inherit'] = $_REQUEST['group'] > && $_REQUEST['group'] != ? (int) $_POST['group_inherit'] : -2;
  เพิ่มไว้หลัง -->>

  PHP:
  $_POST['sig_max_lines'] = isset($_POST['sig_max_lines']) ? (int) $_POST['sig_max_lines'] : 0;
         
  $_POST['sig_max_chars'] = isset($_POST['sig_max_chars']) ? (int) $_POST['sig_max_chars'] : 0;
  ค้นหา -->>

  PHP:
  'group_desc' => $_POST['group_desc'],
  เพิ่มไว้หลัง -->>

  PHP:
  'sig_max_lines' => $_POST['sig_max_lines'],
                 
  'sig_max_chars' => $_POST['sig_max_chars'],
  ค้นหา -->>

  PHP:
  SELECT group_namedescriptionmin_postsonline_colormax_messagesstarsgroup_typehiddenid_parent
  แก้เป็น -->>

  PHP:
  SELECT group_namedescriptionmin_postsonline_colormax_messagesstarsgroup_typehiddenid_parentsig_max_linessig_max_chars
  ค้นหา -->>

  PHP:
  'allow_delete' => $_REQUEST['group'] == || $_REQUEST['group'] > 4,
  เพิ่มไว้หลัง -->>

  PHP:
  'sig_max_lines' => isset($row['sig_max_lines']) ? $row['sig_max_lines'] : 0,
         
  'sig_max_chars' => isset($row['sig_max_chars']) ? $row['sig_max_chars'] : 0,
  ค้นหา -->>

  PHP:
  id_parent = {int:group_inherit}
  แก้เป็น -->>

  PHP:
  id_parent = {int:group_inherit}, sig_max_chars = {int:sig_max_chars}, sig_max_lines = {int:sig_max_lines}
  ไฟล์ $themedir/ManageMembergroups.template.php

  ค้นหา -->>

  PHP:
   <dd>
                             <
  input type="text" name="max_messages" id="max_messages_input" value="', $context['group']['id'] == 1 ? 0 : $context['group']['max_messages'], '" size="6"', $context['group']['id'] == 1 ? ' disabled="disabled"' : '', ' class="input_text" />
                         </
  dd>';
  แก้เป็น -->>

  PHP:
  <dd>
                             <
  input type="text" name="max_messages" id="max_messages_input" value="', $context['group']['id'] == 1 ? 0 : $context['group']['max_messages'], '" size="6"', $context['group']['id'] == 1 ? ' disabled="disabled"' : '', ' class="input_text" />
                         </
  dd>
                         <
  dt>
                             <
  label for="sig_max_chars_input"><strong>', $txt['mgsiglimit_max_chars'], ':</strong></label><br />
                             <
  span class="smalltext">', $txt['mgsiglimit_max_chars_note'], '</span>
                         </
  dt>
                         <
  dd>
                             <
  input type="text" name="sig_max_chars" id="sig_max_chars_input" value="', $context['group']['id'] == 1 ? 0 : $context['group']['sig_max_chars'], '" size="6"', $context['group']['id'] == 1 ? ' disabled="disabled"' : '', ' class="input_text" />
                         </
  dd>
                         <
  dt>
                             <
  label for="sig_max_lines_input"><strong>', $txt['mgsiglimit_max_lines'], ':</strong></label><br />
                             <
  span class="smalltext">', $txt['mgsiglimit_max_lines_note'], '</span>
                         </
  dt>
                         <
  dd>
                             <
  input type="text" name="sig_max_lines" id="sig_max_lines_input" value="', $context['group']['id'] == 1 ? 0 : $context['group']['sig_max_lines'], '" size="6"', $context['group']['id'] == 1 ? ' disabled="disabled"' : '', ' class="input_text" />
                         </
  dd>';
  ไฟล์ ./Themes/default/languages/Modifications.english.php

  ค้นหา

  PHP:
  ?>
  เพิ่มก่อน

  PHP:
  // Membergroup signature limit by Nas
  $txt['mgsiglimit_max_chars'] = 'Max signature characters';
  $txt['mgsiglimit_max_lines'] = 'Max signature lines';
  $txt['mgsiglimit_max_chars_note'] = 'The max amount of characters this group can have in their signatures. 0 to use the default limit.';
  $txt['mgsiglimit_max_lines_note'] = 'The max amount of lines this group can have in their signatures. 0 to use the default limit.';

  ไฟล์ $languagedir/Modifications.thai-utf8.php


  ค้นหา

  PHP:
  ?>
  เพิ่มก่อน

  PHP:
  // Membergroup signature limit by Nas
  $txt['mgsiglimit_max_chars'] = 'จำนวนอักษรสูงสุดที่อนุญาตในลายเซ็น';
  $txt['mgsiglimit_max_lines'] = 'จำนวนบรรทัดสูงสุดที่อนุญาตในลายเซ็น';
  $txt['mgsiglimit_max_chars_note'] = 'The max amount of characters this group can have in their signatures. 0 to use the default limit.';
  $txt['mgsiglimit_max_lines_note'] = 'The max amount of lines this group can have in their signatures. 0 to use the default limit.';
  สร้างไฟล์: dbModification_2.0.php เพื่อสร้างฐานข้อมูล ไว้ใน $boarddir รัน http://www.your_url.xxx/$boarddir/dbModification_2.0.php -->> Enter เสร็จแล้วลบทิ้ง

  ไฟล์ dbModification_2.0.php

  PHP:
  <?php

  // We have to either be in the admin center, or use SSI. If none of those are possible, throws an error on this silly user.
  if (file_exists(dirname(__FILE__) . '/SSI.php') && !defined('SMF'))
     require_once(
  dirname(__FILE__) . '/SSI.php');
  elseif (!
  defined('SMF'))
     die(
  'SSI.php is required. Please make sure you placed this file in your SMF root folder.');

  // We'll need some extras here.
  db_extend('packages');

  $smcFunc['db_add_column']('{db_prefix}membergroups',array('name' => 'sig_max_lines''type' => 'int(10)'), array(), 'do_nothing''Added sig_max_lines to smf_membergroups');
  $smcFunc['db_add_column']('{db_prefix}membergroups',array('name' => 'sig_max_chars''type' => 'int(10)'), array(), 'do_nothing''Added sig_max_chars to smf_membergroups');

  ?>
   

แบ่งปันหน้านี้